Trygghet och trivsel

Att våra elever trivs och känner sig trygga är centralt för oss. Vi tycker att det är viktigt att våra elever utvecklas till starka individer som kan ge och ta, som bryr sig om andra och har stor empati. Och det märker vi att våra elever har genom att de längtar till skolan och vill gå hit. Föräldrarna märker också av tryggheten på skolan och ser det i våra goda resultat.

Vi försöker att skapa en vi-känsla på skolan så att ingen känner sig utanför. När höstterminen börjar har alla elever en introduktionsvecka. Då arbetar vi med att lära känna varandra och bli goda vänner. Under terminen anordnar vi gemensamma aktiviteter för att skapa en känsla av gemenskap. Det kan vara allt från konserter, idrottsdagar och teaterbesök. Vi arbetar också över gränser för att skapa en större sammanhållning. Ettor kan arbeta med femmor och ta hand om varandra, förskoleklassbarnen bjuder in tvåorna för att läsa för dem och så vidare.

En annan sak vi tycker är viktigt är närhet. Även om skolan kan se stor ut utifrån så känns den inte stor inuti. Eftersom skolan är byggd på höjden är vi nära varandra och inte så utspridda. Parallellklasserna ligger nära varandra för ett ökat samarbete och lärarnas arbetsrum ligger i anslutning till klassrummen för att skapa närhet till eleverna.

Vi tycker det är viktigt att skapa arbetsro i klassrummen. Varje klass lägger därför upp en plan för hur de ska arbeta med trygghet och trivsel på lektionerna. En gång per termin får eleverna göra trivselenkäter. Det hjälper oss att få en bild av trivseln på skolan och vad som kan förbättras.

Under rasterna har vi flera rastvakter. Inne på skolan finns det alltid vuxna i elevernas närhet som ser till att eleverna mår bra. Vi har även tagit fram tydliga ordningsregler där det står vad som händer om eleverna bryter mot reglerna.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor i Helsingborg arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet och även föräldrar och elever är delaktiga.

Utifrån vårt goda resultat från 2015 års Olweusenkät har vi lagt en plan för vårt fortsatta arbete med att motverka all form av kränkning och mobbning. Det gör vi genom att fortsätta vårt arbete med att skapa trygga miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa såväl inomhus som utomhus. Vi ska också öka vår förståelse och våra kunskaper kring vad som kan uppfattas som en kränkande handling/behandling av andra, både fysiskt och i sociala medier.