Goda resultat

Goda resultat handlar om så mycket mer än bara betyg. På Västra Ramlösa skola vill vi inte bara se till att du går härifrån med tillräckliga kunskaper utan också att du känner att du har utvecklats på ett personligt plan.

Varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån vad det betyder för elever och föräldrar. Det gör vi genom en inspirerande och kreativ lärmiljö som stödjer lärande. På så vis får vi glada och lustfyllda elever som vill mer och utvecklas i förhållande till ålder och mognad.

Goda resultat för oss innebär att eleven har lyckats med sitt arbete, med sin uppgift och att det finns vilja, ambitioner och kunskaper på skolan. Och det märker vi genom att eleverna känner en glädje i att gå till skolan och vill vara här.

För att du ska kunna påverka din framtid behövs det kunskap. Vi ser till att du lyckas genom goda resultat vilket också leder till trygghet och bra framtidsutsikter.

Vi är glada och stolta över vårt senaste resultat från stadens attitydundersökning där mer än 95 procent av eleverna och föräldrarna uppger att de trivs och känner trygghet på Västra Ramlösa skola. Över 90 procent uppger också att de kan rekommendera skolan till andra.

Vi som arbetar på skolan känner ett stort engagemang för vårt uppdrag och känner att våra kompetenser tas tillvara på på ett bra sätt i vårt arbete, vilket kan ses i stadens senaste medarbetarenkät.

Så blir vi bättre

Bra kan alltid bli bättre. Så känner vi. Därför har vi hela tiden ett driv framåt för att bli ännu bättre.

Vi arbetar kontinuerligt med att granska och utveckla vår verksamhet. Västra Ramlösa skola kvalitetsgranskades hösten 2013 och certifierades med höga poäng. Bland annat lyftes inarbetade verktyg för kunskapsutveckling, goda resultat bland eleverna och god kommunikation med föräldrar upp som några av våra styrkor. I rapporten beskrivs skolan också som en trygg plats där alla tas om hand och eleverna får det stöd de behöver i sin kunskapsutveckling.

Resultaten är ett bevis på att vi gör fantastiskt mycket bra men vi vill inte stå still utan hela tiden utvecklas. Varje barn är viktigt och det barnet är allas barn. Det är allas ansvar att se det enskilda barnet och inte enbart mentorn.

Vi använder oss av verktyget Qualis för att mäta vår kvalitet. Qualis används idag av cirka 50 kommuner runt om i Sverige. Det är företaget Q-Steps som utför kvalitetsmätningarna.