Elevens utveckling

Vi har en tydlighet när det gäller mål och vad ska vi uppnå tillsammans med eleven. Vi har till exempel trepartssamtal i utvecklingssamtalet där vi vägleder, coachar och tar fram mål med eleven.

Liksom alla kommunala skolor i Helsingborg använder vi oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan (IUP) och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst. I utvecklingsplanen ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Planen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar vi om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum.