Specialpedagoger och speciallärare

Ibland behöver elever ett särskilt stöd för att lyckas med sitt lärande. Till hjälp för att fånga upp elever i behov av särskilt stöd görs screening av klasserna i läsning, stavning och matematik i början av höstterminen. Det är viktigt att möta elever i svårigheter så tidigt som möjligt.

På skolan arbetar två specialpedagoger och en speciallärare i språk- läs och skriv.

För att stödja elever, lärare och skolledning arbetar vi med att kartlägga stödbehov på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Detta gör vi genom att:

  • Observera i klassrum/lärmiljö
  • Utföra screeningar och tester
  • Analysera resultat
  • Utforma stödundervisning och vid behov arbeta med elever både individuellt och i grupp
  • Samtala och handleda elever, lärare och vårdnadshavare
  • Genomföra och utforma pedagogisk dokumentation

Vi ingår i skolans Elevhälsoteam tillsammans med ledning, skolpsykolog, skolsköterska och kurator.