Vårt fritidshem

Vi vill att ditt barn ska lära sig i alla sammanhang under hela dagen. På Västra Ramlösa skola har fritidshemmet därför en viktig roll i barnens lärande.

Vi erbjuder barnen en meningsfull fritid och ett stöd i sitt lärande och sin utveckling. Här finns många olika aktiviteter oavsett intresse och en möjlighet för barnen att hitta nya vänner.

Vi vill hjälpa barnen att fungera socialt och bli självständiga, att respektera olikheter, olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland. För att lyckas med det ser vi till att ha en miljö som är trygg, rolig och stimulerande där lek, skapande och fysisk aktivitet får stort utrymme. Verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intresse och erfarenheter.

Skolan och fritidshemmets personal har ett nära samarbete och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen. Alla barn får vara med och påverka sitt fritidshem genom att vi har regelbundna fritidsråd där vi bland annat diskuterar värdegrund, hur vi är mot varandra i gruppen och hur vi vill att verksamheten ska se ut och fungera.

Under eftermiddagen kan barnen välja mellan fria aktiviteter och pedagogiskt planerad gruppverksamhet. Vi lägger vikt vid att utnyttja vår skolgård och grönområden i vår omgivning och vistas gärna utomhus

Fritidshemmen på Västra Ramlösa skola öppnar i förskoleklassens lokaler på Byalagsgatan klockan 6.00. Här är barnen fram till klockan 7.30. Då går alla  till sina respektive avdelningar. På eftermiddagen är barnen uppdelade på fyra olika fritidshem beroende på vilken klass de går i. Fritids stänger för dagen klockan 18.00 i förskoleklassens lokaler på Byalagsgatan.

Det är viktigt att du som förälder hälsar på och meddelar personalen när du lämnar och hämtar ditt barn så att vi vet när ditt barn har kommit till skolan och gått hem för dagen.